Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HÍRLEVÉLKÜLDÉS ÉS EGYÉB DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSRŐL

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön adatainak hírlevél küldése céljából történt kezelésére vonatkozik. Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatait az Adatkezelő felhasználhatja hírlevél és egyéb direkt marketing anyagok (pld. rendezvényekről, kedvezményekről, elővásárlási lehetőségről szóló tájékoztató stb.) Önnek történő megküldése céljából.

 

 1. Az adatkezelő

 

Adatkezelő: Brand Network Business Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2013 Pomáz, Ősz utca 26. 

Cégjegyzékszám: 13-09-194691

Képviseli: Kocsik-Bogár Anita 

Elérhetősége: bogaranita@bnbhungary.com

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

 

 1. Adatvédelmi felelős

 

Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Bogár Fanni

Cím: 2013 Pomáz, Ősz utca 26.

Email: bogarfanni@brandband.hu       

Telefonszám: + 3630/3246705

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja hírlevél és egyéb direkt marketing anyagok küldése, illetve az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, rendezvényekről, akciókról, kedvezményekről, elővásárlási lehetőségről, illetve a rendezvények anyagainak (pld. előadások, ismertetők) megküldése.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást Ön jogosult bármikor indokolás nélkül visszavonni, a 8. pontban foglaltak szerint. Ön a hozzájárulását a honlapon történő regisztráció (hírlevélre feliratkozás) vagy papír alapú írásbeli hozzájárulás formájában adhatja meg (pld. rendezvények helyszínén).  

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Kizárólag az Ön által önkéntesen megadott adatokat kezeljük, ezek az alábbiak lehetnek:

 

 • név
 • email cím
 • telefonszám,
 • cím,
 • cég,
 • beosztás.

 

A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, pontosságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ön által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 

 1. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók

 

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkavállalói, illetve az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Az Adatkezelő az adatokat sem nemzetközi szervezethez, sem harmadik országba nem továbbítja.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Adatait a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonását követően kizárólag azokat az adatokat kezelheti az Adatkezelő, amelyek szükségesek annak igazolásághoz, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt jogszerűen küldött Önnek hírlevelet és egyéb marketing célú üzenetet, vagyis amelyek a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségének igazolásához szükségesek. Ezen adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásától számított 5 (öt) évig tárolja.

 

 1. A hozzájárulás visszavonása

 

Ön bármikor, ingyenesen és feltétel nélkül visszavonhatja a hozzájárulását az alábbiak szerint:

 • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy
 • az info@bnbhungary.com email címre küldött ilyen tárgyú e-mailben, vagy
 • az Adatkezelő részére megküldött ilyen tárgyú postai levél útján.

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A hozzájárulás visszavonását követően nem küldünk Önnek sem hírlevelet, sem egyéb a jelen Tájékoztató szerinti direkt marketing vagy egyéb megkeresést, azonban megőrizhetjük azokat az adatokat, amelyek igazolják, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt jogszerűen kezeltük az adatait, így jogszerűen küldtünk Önnek hírlevelet és egyéb marketing célú üzenetet. Ezeket az adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 (öt) évig tároljuk.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos bármely megkeresésére, kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk, és amennyiben bármely kérelmének nem teszünk eleget, úgy indokolni fogjuk azt.

 

Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, – a fenti egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani, annak megakadályozása érdekében, hogy az Ön, vagy más személy adatai illetéktelen kezekbe kerüljenek. Amennyiben a kérés vagy megkeresés az Ön által megadott email címről érkezik, úgy az Adatkezelő jogosult további beazonosítás nélkül a kérést teljesíteni, ha a kérelmező Önnel való azonosságát illetően kételye nem merül fel, illetve nem merül fel erre okot adó körülmény.   

Tájékoztatjuk, hogy megtagadhatjuk a kérése teljesítést, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve, ha nem sikerült Önt megfelelően beazonosítani.

 

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelőhöz intézett kéréseit, kérdéseit, észrevételeit a jelen Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségekre tudja megküldeni.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

 

Kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, és gyakorolhatja az adathordozhatósághoz fűződő jogait. Önt megilleti továbbá az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga, amelyről a jelen Tájékoztató 8. pontja tartalmaz részletes tájékoztatást.

 

 • Hozzáférés az adataihoz: tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy milyen célból és hogyan kezeljük az adatait, illetve másolatot kérhet adatairól.

 

 

Kérésére az Adatkezelő az Ön – jelen adatkezelés tárgyát képező – személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja évente egy alkalommal ingyenesen. A tárgyévben Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat elektronikus formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így amennyiben az Ön által esetlegesen kért dokumentum másolatán más személyek személyes adatai szerepelnek, úgy azokat az Adatkezelő anonimizálja, vagy más módon felismerhetetlené teszi.

 

 • Adatok helyesbítése: bármikor kérheti, hogy adatait egészítsük ki, helyesbítsük, pontosítsuk (pl. elírás esetén), illetve az új adatait vezessük át nyilvántartásunkban (pl. megváltozott elérhetőség esetén).

 

 • Adatok törlése: Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt adatát.

 

 • Az adattörlésre az alábbi esetekben kerül sor:
  • Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy
  • az adatkezelés célja teljesült, illetve már nincs szükségünk az adatokra hírlevélküldés, illetve direkt marketing üzenetek küldése céljából; vagy
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatok kezelése jogszerűtlen;
  • a törlésről jogszabály rendelkezik.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyes esetekben az Ön személyes adatainak megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt lehet szükség.

 

 

 • Adatkezelés korlátozása: a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más adatkezelési műveletet nem végzünk.

 

 

Az adatai kezelésének korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • az adatkezelés jogellenes, Ön ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük az adatokat; vagy
 • már nincs szükségünk az adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lehet azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, vagyis a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

 

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak (i) az Ön hozzájárulásával, vagy (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (iii) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy (iv) az Európai Unió, illetve valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Amennyiben az Ön kérésére korlátozták az adatkezelést, úgy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő Önt előzetesen (8 nappal előbb) tájékoztatja.

 

 • Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ön bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, az Ön tiltakozása esetén az adatai a jelen Tájékoztató 3. pontja szerinti célból (hírlevél, direkt marketing) a továbbiakban nem kezelhetők. Ez azonban nem érinti az Adatkezelő jogát, hogy a korábbi adatkezelés jogszerűsége céljából szükséges adatokat 5 (öt) évig kezelje.  

 

 • Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (interoperábilis) formátumban megkapja, illetve kérheti, hogy az adatokat az Adatkezelő továbbítsa egy másik adatkezelő részére.

Ezt azonban kizárólag abban az esetben kérheti, ha az Adatkezelő a tárgybeli adatokat automatizált módon kezeli. Az Adatkezelő nem köteles kiadni azokat az adatokat, amelyeket az Ön által megadott adatokból származtatás/következtetés útján az Adatkezelő hozott létre. Felhívjuk a figyelmét. hogy csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni az adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható.

 

 1. Panasz és bírósági jogorvoslat

 

10.1 Panasz

 

Amennyiben Ön szerint jogszerűtlenül kezeljük adatait, úgy Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

 

10.2 Bírósági eljárás

Az Adatkezelő elleni bírósági eljárást Ön a Budapest Környéki Törvényszéknél kezdeményezhet.

levelezési címe: 1443 Budapest, Pf. 175.

telefon: +36/1-467-6200

honlap: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez is fordulni, a pert ott is megindíthatja a Budapest Környéki Törvényszék helyett.

 1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az Önmagánszférájának védelmét.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Ön digitális adatai tűzfallal, jelszóval, és vírusvédelemmel védett szervereken, míg az adatokat

 

 

Brand Network Business Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő

 

Ha a hírlevél küldéshez bármely hírlevélküldő alkalmazást (pld. Mailchimp) igénybe vesznek, akkor azt adatfeldolgozóként fel kell tüntetni.